Böcker om ledarskap

Bilden visar en uppslagen bok med ett bokmärke instucket

 

Centrum för ledarskap i Småland har givit ut fyra populärvetenskapliga böcker via Linnaeus University Press. Samtliga beskriver ledarskap och entreprenörskap med exempel och referenser från från företag och organisationer i Småland eftersom vi gräver där vi står, i landskapet Småland.

Fokus är på innovation och förnyelse: hur gör ledare och entreprenörer? Vad fungerar och varför? Alla med intresse för dessa frågor har mycket att hämta i de här böckerna. Det är forskning och företagande, teori och praktik tillgängligt förpackat. Välkommen att ta del av ditt exemplar!

1. Småländskt ledarskap
Inledande betraktelser (2016)


Finns det något som vi kan kalla för småländskt ledarskap? Hur kan det i så fall beskrivas? Vilka möjligheter och begränsningar finns?
Den här boken erbjuder några inledande betraktelser av dessa frågor. Vi vill med boken stimulera till samtal på och utanför våra arbetsplatser.
Boken är en del i en större satsning där vi sätter ledarskap i fokus och arbetar med det – tillsammans: Chefer, ledare, forskare, studenter och andra intresserade.
Ju mer vi kan utveckla bra ledarskap, desto bättre blir organisationerna för dess medarbetare och det samhälle vi lever i.

Boken finns som pdf här.

Den tryckta första upplagan är slutsåld. Men boken är tilltryckt i ett begränsat antal med EU-stöd tack vare projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.
Den går att beställa utan kostnad. För större beställningar tillkommer en administrationsavgift.
Mejla oss på ledarkunskap@lnu.se

 

2. Ledarskap för ökad innovationsförmåga
Exemplet Småland (2019)


Ordet innovation har nästan blivit ”det nya svarta”. Fokus ligger på hur företag, offentliga organisationer och ideella föreningar kan bli mer innovativa.
Boken presenterar teorier, modeller, metoder och verktyg som i projektet Ledarskap i Småland använts för att hjälpa ledare att öka organisationens innovationsförmåga.
Citat och exempel från ledares vardag i framför allt små och medelstora organisationer används som illustrationer.
Med begrepp som 0,5-steg och att tända många eldar riktar sig boken i första hand till praktiskt verksamma ledare – i och utanför Småland.

Boken finns som pdf här.

Ett tryckt exemplar av boken kostar 278 kr + moms, och köper du fler än fem ex kostar de 236 kronor + moms.
Välkommen att beställa via lupress@lnu.se

 

3. Förnyelse på småländska
Berättelser om utvecklingsarbete i vardagen (2022)

Bilden visar framsidan på en bok med titeln Förnyelse på småländska
När det talas om förändring, innovation och förnyelse är det ofta stora företag eller banbrytande teknologisk utveckling som hamnar i blickfånget. Här riktar några forskare på Centrum för ledarskap i Småland, vid Linnéuniversitetet, istället ljuset mot de mindre företagen.
Finns det en vilja hos ledare och entreprenörer i relativt små företag att förändra och utveckla verksamheten, kanske till och med växa? Hur förverkligar man det i så fall?
I den är boken låter vi företagare i Småland berätta hur de i sin vardag arbetar för att åstadkomma något nytt eller förändra sådant som kan bli ännu bättre, och hur de gör för att få sina medarbetare med på tåget.
Vår förhoppning är att boken ska inspirera alla med intresse för förnyelse i framför allt små- och medelstora förerag, oavsett om man befinner sig i Småland eller någon annanstans.

Boken finns som pdf här.

Du kan beställa ett tryckt exemplar utan kostnad eftersom boken är producerad med EU-stöd i projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland. För större beställningar tillkommer en administrationsavgift.
Mejla oss på ledarkunskap@lnu.se

 

4. Ledarskap på småländska
Utmaningar och engagemang i brytningstid (2023)


Hur leder och utvecklar vi organisationer i en föränderlig värld?

När chefer, ledare, studenter och forskare möts i samtal kring utmaningar, hinder, lösningar, teorier, problem och möjligheter uppstår berättelser om hur människor och verksamheter formas och utvecklas. Sedan 2015 har en grupp forskare arrangerat såda- na samtal, i syfte att gemensamt experimentera kring och utfors- ka ledarskap – på småländska. Nu har det blivit dags att summera vad detta mynnat ut i.

I denna bok möter du berättelser, tankar och reflektioner kring småländska ledares vardag och identitet, lantbruksföretaga- res utmaningar, meningsfullt ledarskap och ledarskap som exis- tentiell utmaning, renässans i småländskt ledarskap utifrån digi- taliseringens möjligheter, hur posthumanistiskt ledarskap kan utmana våra föreställningar om vad som leder vem och på vil- ket sätt, hur ledarskapsutveckling kan gå till genom utmanande samtal men också hur denna i brytningstid kan behöva ta helt nya former. Vi avslutar med några tankar kring framtidens ledar- skap(ande) i Småland.

Vi hoppas att boken ska tjäna som inspiration för alla med in- tresse för nytänkande och utveckling i framför allt små och medel- stora organisationer, oavsett var man befinner sig.

Boken finns som pdf här.

Du kan beställa ett tryckt exemplar utan kostnad eftersom boken är producerad med EU-stöd i projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland. För större beställningar tillkommer en administrationsavgift.
Mejla oss på ledarkunskap@lnu.se