Ledarskap inom idrott

Idrottsvetenskapen vid Linnéuniversitetet vill, via forskning och utbildning, bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning om det breda och föränderliga idrottsfältet.

I utbudet finns kortare kurser, även på distans, med inriktning mot coachning, pedagogiskt ledarskap och talangutveckling.

Programmet Coaching och Sport Management (180 hp) utbildar ledare inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna.

Forskningen behandlar aspekter av bland annat utbildning, ledarskap, lärande, träning och samhällsförändringar i relation till idrottande, lärarkompetens, fysisk aktivitet och hälsa.

Forskargruppen Idrottslig kultur, utveckling och ledning samlar kunskap inom områdena samhällsvetenskap idrottsvetenskap och pedagogik, bl a operativa frågor kring coachning och ledarskap.

På en mer operativ nivå bidrar forskningen till att utveckla lärares och ledares kritiska förhållningssätt och förmåga att hantera komplexa situationer och bättre förstå konsekvenserna av sin undervisning/verksamhet.

Idrottsvetenskap bedriver en betydande samverkan med idrottsrörelsen, från nationell nivå till distrikts- och föreningsnivå. Samverkan i olika former med skolor och förskolor är också väl utvecklad. Samverkan förekommer framförallt kring forsknings- och utvecklingsuppdrag och utbildningar av skiftande slag. Men det är även aktuellt med utvärderingar, konferenser, processtöd och metodutveckling.

Kontakt
Marie Hedberg
0470-708084, 0702-893262
marie.hedberg@lnu.se