Ledarskap i skola


Ledarskap inom skolans värld är ett brett område.

Både Jönköping University och Linnéuniversitetet erbjuder ingångar: Vid Linnéuniversitetet finns utbildningar för rektorer och förskolechefer. Distanskursen Ledarskap i skolan hjälper dig att reflektera kring din yrkesroll som lärare och ledare. Kursen är anpassad specifikt till skolledare.

Skolchefsinstitutet vid Jönköping University vände sig till rektorer och förskolechefer, både i offentlig och privat verksamhet, med syfte att stärka dem i sitt ledarskap.

Centrum för skolutveckling inkluderar och integrerar forskning, utbildning och samverkan rörande förskola, skola och lärarutbildning. Centrumet arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning,föreläsningar, processtöd, utvärdering och praktiknära forskning inom utbildningsområdet.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. RUC finns både vid Linnéuniversitetet och Jönköping University och arbetar från förskola till vuxenutbildning, både med fristående och kommunala huvudmän.