Ledarskap och entreprenörskap i Småland

Med start 2020 driver Centrum för ledarskap i Småland projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland”. Det är steg två i ett långsiktigt arbete med utmanande och konkret ledarutveckling i vardagen. Framgångsfaktorn är att i praktisk handling bidra till modernisering av småländska företag, en jämnare genusstruktur och en inkluderande attityd i rekrytering av arbetskraft.

Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Målsättningen är att regionen på sikt kännetecknas som innovativ, nyttoskapande och växande, kopplat till Agenda 2030. Projektet vill höja insikten om – och förståelse för – ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för innovation och för att skapa attraktiva arbetsplatser. Centralt är hur ett innovationsdrivande ledarskap/entreprenörskap inkluderar mångfald i mer än ett avseende och i konkreta möten med olikheter. 

Små och medelstora företag är målgrupp för projektets aktiviteter. Metoden följer tidigare erfarenhet om hur man framgångsrikt kan arbeta i en småländsk kontext: Praktiska och enkla angreppssätt leder till förändring och forskarnas nära dialog med ledarna är avgörande. Det finns ett stort behov av fortsatt stöd för ledare och entreprenörer i ett förändringsarbete som sällan är enkelt för den enskilde.

I projektet ingår också Juniorledarskapsakademin som riktar sig till ledarskapsintresserade studenter i ett samarbete med Ung företagsamhet i Kalmar och Kronoberg.

I forskningen ingår medarbetare från kunskapsplattformarna Ledarskap och organisatorisk förnyelse samt  Entreprenörskap och social förändring vid Linnéuniversitetet.

 

Här är bakgrunden

Ledarskap och entreprenörskap är nycklar för innovation och hållbar tillväxt. I förstudier vid Linnéuniversitetet år 2015 uttryckte ledare från samhällets alla sektorer behov av en arena för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsbildning inom området innovationsdrivande ledarskap/entreprenörskap. En sådan arena etableras med fördel i samverkan mellan akademi och näringsliv, i linje med regionernas önskan om innovation, kompetensförsörjning, livslångt lärande och hållbar tillväxt. 

Att skapa denna arena sker i ett tioårigt perspektiv. Efter en första projektperiod finns grunden och i en andra period fortsätter arbetet med fokus på aktiv handling.

Chefer, ledare, entreprenörer och konsulter deltar tillsammans med forskare och studenter genom att bidra med erfarenhet, kunskap, frågeställningar, analyser av behov mm. 

Stora företag har ofta egen ledarskapsutveckling men Småland består mestadels av små och medelstora företag, ofta familjeägda med ledare som aktivt deltar i produktionen. Många saknar tradition av samverkan med akademin och väljer bort utbildningar; det är för dyrt, tar för mycket tid och ger inte omedelbar praktisk nytta. Forskning pekar på att traditionella upplägg och former främst är anpassade för stora företag.

Projektets första fas visar hur man framgångsrikt kan arbeta i en småländsk kontext: Praktiska och enkla angreppssätt leder till förändring och forskarnas nära dialog med ledarna är avgörande.

Vill du höra om erfarenheter från chefer, ledare och studenter i Småland under projektets första period? Då hittar du filmer och intervjuer här.

Ledarkunskap.se är projektets digitala arena. Håll dej uppdaterad genom att följa sajten – formulär på startsidan.