6 juli 2021

Pliktjobba eller hitta balans?

Bilden visar människor i rörelse mellan glasade arbetsrum

Pliktkänsla som kolliderar med idealet om balans i livet. Särskilt kvinnor tänjer på gränsen, jobbar lite till och blir sjuka.

Så ser det moderna arbetslivet ut, om man läser en ny uppsats från Linnéuniversitetet. Olivia Gustafsson och Maja Lundholm går till botten med hur samtalet om gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv utvecklats historiskt och nått den nutida uppfattningen.

De tar oss med på en resa från 1500-talets idé om naturrätt, in genom 1800-talets industralisering och marxism och avslutar i 2000-talets diskussioner om ”work-life balance”.

Det optimala i nutid verkar vara att hitta en balans mellan privat- och arbetsliv. Samtidigt pekar författarna på stora svårigheter med detta. En anledning är att vi också är påverkade av idéer om pliktkänsla och att arbete bör ses som ett kall. Det är en dygd att arbeta hårt. Det blir därför lätt – särskilt vid distansarbete –  och särskilt för kvinnor, att förskjuta gränsen och ”jobba lite till”. Konsekvensen av detta är i många fall ohälsa.

Författarna ser dock en förändring i att vi allt mer sällan skriver ut yrkestitlar på gravstenar. Detta visar att vi inte längre identifierar oss lika starkt med ett yrke, och det kan i sin tur betyda att den klassiska pliktkänslan är på väg att minska.

I slutet av uppsatsen ställer författarna den viktiga frågan: kan vi frigöra oss från pliktkänslan för att därmed öka hälsan?

”Vi menar att man som arbetsgivare inte kan ”säkerställa” att de anställda upplever ett balanserat liv, genom att använda sig av ”family-friendly policies” eller ”flextid”. Det vi upplever behövs, för att fler ska få chans att uppleva ett balanserat liv, och att fler kvinnor ska slippa riskera sin hälsa och kunna nå work life balance, är en förståelse för att balans är individuell, och enbart kan nås genom att man genuint bryr sig om varandra, och tillsammans skapar en god atmosfär, som kan främja en balanserad livsstil.”

Hur tänker du kring detta?

 

Här hittar du uppsatsen: En historisk tidsresa med slutdestination ‘gränsdragning’: En holistisk studie av hur tankefiguren “arbetsliv/ privatliv” utvecklats till Work life balance och gränsdragning